Punkt przedszkolny

Ochrona Danych Osobowych

 Szanowni Państwo!
 
W momencie zawarcia z naszym punktem przedszkolnym umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez tutejszy Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany domek”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.
 
Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania i zameldowania, punkt udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Trzcianka, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.
 
Spotykamy się z licznymi wątpliwościami, co stanowi dane osobowe podlegające ochronie.
Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 
 
Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 
Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.
 
W naszym przedszkolu:

  • dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki (strona internetowa, facebook), a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
  • jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej, i na fb), albo tylko z imieniem.
  • jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka, to bez zdjęcia i dodatkowych informacji.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, punkt przedszkolny nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.
Aktualizacja: 6 marca 2018

Brak dodanych wpisów